Sunday, January 29, 2012

ਹੁਲਾਰਾ

ਹੈਰਾਨ  ਕਰਦੀ  ਜਿੰਦਗੀ ਕਦੀਂ ਕਿਸੀ ਮੋੜ ਉਤੇ ,
ਫ਼ਨਕਾਰ   ਵਰਗਾ ,  ਕਦੀਂ   ਬੇਯਿਮਾਨ   ਵਰਗਾ 

ਸੌ  ਖਾਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ,ਜਦ  ਲੋੜ  ਸੀ ਉਸਦੀ ,
ਭੁਲ  ਗਿਆ ,  ਦਰਿਯਾ  ਪਾਰ   ਹੋਣ  ਤੋ, ਬਾਅਦ  -

ਦੇਣ     ਵਾਲੇ   ਜਖ੍ਮ  , ਨਿਮਕ   ਜਰੁਰ  ਪਾਉਣਾ  
ਮਾਠੀਯਾਯੀ,ਨਿਮਕ ਹਲਾਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਹ ਹੁੰਦੀ  -

ਅਡੋਲ ਰਹਣਾ,ਸਿਰ ਕ਼ਲਮ ਤਿਕ ਬਚਨ ਮੰਗਿਯਾ 
ਇਲਜਾਮ    ਥਾਪਿਯਾ , ਸਾਡੀ   ਕਸੁਰਵਾਰੀ    ਦਾ - 

ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਯਾ ਖੁਸ਼ੁਬੂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਯੀ,
ਹੁਲਾਰ ਉਠਿਯਾ ਦਿਲ ,ਸਾਡਾ ਯਾਰ  ਆ ਰਿਹਾ  ਹੈ -

                                        ਉਦਯ ਵੀਰ ਸਿੰਘ . 
     


No comments:

Post a Comment